سامانه پیام کوتاه | پنل اس ام اس | سامانه پیامک

تعرفه خرید پیامک

پنل حرفه ای
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل پایه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۱ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۹ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل ویژه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس
پنل تجاری
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۹ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۱۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس

چند نکته مهم:

 هر پاكت معادل هزينه ارسال يك صفحه پيامك فارسي (۷۰ کاراکتر) است.

 هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.

 دریافت پیامک رایگان است.

مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.

 مبلغ ۱۰ ریال تبصره ۱۹ مجلس شورای اسلامی به تعرفه های فوق افزوده خواهد شد.